Oldalfelhasználási feltételek, Adatkezelési tájékoztató

A kriglerpanzio.hu weboldalakon található tartalom a Panzió Krigler Kft. szellemi tulajdona. 
A Panzió Krigler Kft. fenntart minden, a kriglerpanzio.hu weboldalakon közzétett tartalom bármely részének bármilyen módszerrel történõ másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó tartalmat és a weboldal kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
A tulajdonos elõzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, struktúra stb.) feldolgozása és értékesítése. A látogató lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A kriglerpanzio.hu weboldal szerzõi jogvédelem alatt áll, arról bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig bármely módon újra publikálni tilos. Tilos továbbá a Panzió Krigler Kft. elõzetes, írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, vagyis bármely más, internetre kapcsolt számítógépen közzétenni, még változatlan fomában is.
A kriglerpanzio.hu weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a kriglerpanzio.hu -ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a kriglerpanzio.hu –ra való hivatkozást minden publikálásnál pontosan és jól láthatóan feltünteti.

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25.

Az PANZIÓ-KRIGLER Kft. panziójában a személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt, hogy mit teszünk adatai védelme érdekében és milyen adatokat, milyen célból rögzítünk és kezelünk.

1.      BEVEZETÉS:

A PANZIÓ-KRIGLER Kft. (székhelye: 8330 Sümeg, Báróházi utca 11.; cégjegyzékszáma: 19-09-512137; adószáma: 14970085-2-19; a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint a Krigler Panzió üzemeltetője, az általa nyújtott szolgáltatásai során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő vendég, szerződő partner, illetőleg személyes közreműködője, valamint álláshirdetésre jelentkezők és munkavállalók (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatait az Adatkezelő kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és eme adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelményeknek.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://kriglerpanzio.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A Tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan megismerhető és lementhető.

Az Érintett kérésére megküldjük részére a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával az Érintett kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, és kifejezetten elfogadta.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

·         Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);

·         AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);

·         a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

·         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

 

1.1.           Adatkezelő adatai

Panzió Krigler Kft. (Krigler Panzió)

Székhely: 8330 Sümeg, Báróházi utca 11.

Az Adatkezelő elérhetőségei, amiken keresztül az Érintett jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:

E-mail: panziokrigler@gmail.hu

Levelezési cím: 8330 Sümeg, Bókaházi u. 11.

Telefon: +36 87 550 320

Honlap: www.kriglerpanzio.hu

 

2.    AZ ADATVÉDELEM ALAPFOGALMAI

2.1.     Személyes adat:

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2.     Hozzájárulás:

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3.     Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4.     Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.     Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is;

 

 

2.6.     Adattovábbítás:

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7.     Nyilvánosságra hozatal:

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8.     Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9.     Adatzárolás:

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10.   Adatmegsemmisítés:

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11.   Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12.   Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13.   Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14.   EGT-állam:

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.15.   Harmadik ország:

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

3.        ADATVÉDELMI ALAPELVEK:

A személyes adatok:

 

a)    kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)    begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c)     az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d)    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e)     tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f)      kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

4.        AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI

Az adatokhoz hozzáférők köre:

-         az Adatkezelő munkatársai;

-         az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;

-         egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

-         helyi Önkormányzat, az általuk kért és az Adatkezelő által kötelezően átadandó adatok vonatkozásában,

-         egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

4.1.      Szobafoglaláshoz kapcsolódó regisztrációhoz, valamint a regisztrációnál megadott adatok további felhasználásához kapcsolódó adatkezelés:

Az Érintettnek ahhoz, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vegye, regisztrációs lapot kell kitöltenie. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél a kezelt adatok további felhasználásra kerülnek.

Online foglalás esetén az adatok egy része adattovábbítás során kerül az Adatkezelőhöz az egyes szállásközvetítők, utazási irodák részéről.

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:

·         Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz, szerződés teljesítéséhez-, Önkormányzat részére történő, kötelező adattovábbításhoz szükséges

·         Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz, szerződés teljesítéséhez, Önkormányzat részére történő, kötelező adattovábbításhoz szükséges

·         Állampolgárság: azonosításhoz, szerződés teljesítéséhez, Önkormányzat részére történő, kötelező adattovábbításhoz szükséges

·         Személyi igazolványszáma vagy útlevélszám: azonosításhoz, jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, szerződés teljesítéséhez, Önkormányzat részére történő, kötelező adattovábbításhoz szükséges

·            E-mail cím: kapcsolattartáshoz szükséges

·            Telefonszám: kapcsolattartáshoz szükséges

·         Teljes lakcím: szerződés teljesítéséhez, Önkormányzat részére történő, kötelező adattovábbításhoz szükséges

·            Számlázási cím: szerződés teljesítéséhez szükséges

·            Speciális étrendre vonatkozó preferencia: az Érintett ízlésének megfelelését szolgálja, szerződés teljesítése

·            Vízumszám: jogszabályi kötelezettség teljesítése

·            Születési ideje és helye: jogszabályi kötelezettség teljesítése, Önkormányzat részére történő, kötelező adattovábbítás

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), ahol jogszabály megköveteli az adatok kezelését és továbbítását (települési önkormányzatnak, rendőrségnek) ott jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ennél hosszabb időn át őrizzük, ha azt jogszabály követeli meg, például ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek, illetve rendőrségi jelentés esetén 6 évig.

4.2.      Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelő nem kezel bankkártya adatokat.

4.3.      Rendezvénnyel kapcsolatos ajánlatkéréshez, valamint megrendeléshez fűződő adatkezelés:

Az Érintettnek (jogi személy személyes közreműködője) lehetősége van rendezvény megrendezésére vonatkozó ajánlatot kérnie az Adatkezelőtől és megrendelnie az Adatkezelőtől az adott szálláshelyre vonatkozóan.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

·         Vezetéknév: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése

·         Keresztnév: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése

·         Cégnév: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése

·         Személyes közreműködő neve: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése

·         Telefonszám: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése

·         E-mail cím: azonosítás, kommunikáció, szerződés teljesítése

·         Étkezési igény: szerződés teljesítése

·         Program: szerződés teljesítése

·         Szoba igény: szerződés teljesítése

·         Teremigény: szerződés teljesítése

·         Rendezvény időpontja: szerződés teljesítése

·         Megjegyzés: szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) és az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az ajánlatot az Érintett elfogadja az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

4.4.      Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés:

Az Érintettnek lehetősége van panaszt tennie az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

·         Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges

·         Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges

·         Lakcíme: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges

·         Panasz tartalma: a panasz kivizsgáláshoz

·         E-mail cím, kommunikációhoz szükséges

·         Telefonszám, kommunikációhoz szükséges

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a panaszhoz kapcsolódó személyes adatokat, a felvett jegyzőkönyvet é a válaszlevél másolatát a panasz megtételétől számított 5 évig kezeli a Fogyasztóvédelmi Törvény által megfogalmazottaknak megfelelően.

4.5.      Karrier:

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy az Érintett jelentkezzen az általa meghirdetett állásra.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

·         Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás

·         Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás

·         E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás

·         Önkéntesen megadott személyes adatok: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges

·         Az önéletrajz mellékleteként csatolt bármilyen dokumentumban önkéntesen megadott személyes adat: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama

A betöltendő pozícióra megfelelő személy kiválasztását követően az Adatkezelő tájékoztatást küld a többi érintett pályázónak arról, hogy a munkáltató nem őt választotta az adott állásra, s egyúttal kifejezett és önkéntes hozzájárulását kéri írásban az önéletrajz és a kapcsolódó egyéb személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzése kapcsán. Az adatkezelés célja, hogy az Érintett a későbbi pályázatain egyszerűsített módon részt vehessen. Az érintett kifejezett hozzájárulása 5 éves időtartamra teszi lehetővé a személyes adatai kezelését, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

Amennyiben az Érintett nem járul hozzá pályázati anyagának, illetve személyes adatainak megőrzéséhez, az adatokat 30 napon belül töröljük, az önéletrajzokat megsemmisítjük.

4.6.      Az Adatkezelő közösségi oldalakon való jelenléte (pl. Facebook):

Az Adatkezelő által üzemeltetett panzió nem érhető el a Youtube-on és a Facebook közösségi portálokon.

4.7.      Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Személy- és vagyonvédelem céljából az Adatkezelő a panzió területén kamerás megfigyelést végez.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

· Arcképmás: Személy- és vagyonvédelem

Kamerák elhelyezkedése

 

Kamerahasználat

1

Ügyvezető és cégvezető fér hozzá a felvételekhez

2

Panzió asztali számítógépén tárolják a felvételeket. Az ügyvezetőnek és cégvezetőnek van hozzáférése a felvételekhez.

3

A rendszer 3 napig tárolja a felvételeket.

 

Kamera helye

Kamera által megfigyelt terület

A megfigyelt térben tartózkodók

A kamera elhelyezésének a célja

 

 

 

 

 

1

Vendég bejárat, parkoló 1 db

parkoló és bejárat

munkavállalók, szállítók, vendégek

személyi és vagyon biztonság

2

Alsó bejárat - 1 db

bejárati kapu

munkavállalók, szállítók, vendégek

személyi és vagyon biztonság

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő 3 napig tartja nyilván az adatokat. Személy-és vagyonvédelmi incidens esetén az Adatkezelő jogosult a felvételek 3 napnál hosszabb idejű kezelésére.

4.8.      Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által üzemeltetett Panzió területén talált tárgyak adminisztrálása, a vélt tulajdonos, illetve a megtaláló értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 5:59.§ és az 5:61.§-a.

A kezelt adatok köre: megtalálás dátuma és helye, a megtaláló neve, elérhetősége, a talált tárgy adatai.

Az adatkezelés időtartama: 1 év.

5.        ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK:

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége

Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység

Bárány-Ihász Renáta EV

Kapcsolat:

 

Könyvelési és bérszámfejtési feladatok elvégzése. Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz fér hozzá.

Sümeg Város Önkormányzata

Kapcsolat:

www.sumeg.hu

Kötelező adatszolgáltatás teljesítése. Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján, a szálláshelyre történő bejelentkezési lap kitöltésével kezelt összes személyes adathoz fér hozzá.

 

6.        ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

 

7.     Gyermekekkel kapcsolatos információk

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek. A 16. éven aluli személyek adatait nem, vagy anonimizáltan kezeljük, amennyiben az adatkezelés kapcsán nem érhető el a törvényes képviselő, szülő, gyám vagy gondnok által adott hozzájárulás.

A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot.

A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot, hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.

Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben, szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

Minden észszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

 

8.        AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÉRINTETTI JOGOK

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)               az adatkezelés céljai;

b)               az Érintett személyes adatok kategóriái;

c)                azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)               adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)                az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)                 valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)                ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)               automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)               a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

b)               Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)                Az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)               a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

e)                a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)                 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a)               a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)               a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)                a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)               jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)               Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

b)               az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)                már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)               Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt